Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (2/2)

Gră­di­na de Cră­ciun Karlsruhe

Thursday, 23 November 2023
17 bis 21:30
Sunday, 7 January 2024

Design unic de ilu­mi­nat în Zoo­lo­gis­cher Stadtgarten

Gră­di­na de Cră­ciun Karlsruhe

Iar­na aceas­ta nu va fi mohorâ­tă și întu­ne­ca­tă în Karl­sru­he. Gră­di­na de Cră­ciun adu­ce lumi­nă în ano­tim­pul întu­ne­cat și vă invi­tă să vă bucu­rați împre­u­nă de anti­ci­pa­rea Crăciunului.
Gră­di­na de Cră­ciun din Karl­sru­he este o oază îna­in­te de Cră­ciun, unde pri­e­te­nii, cole­gii, cuplu­ri­le și întrea­ga fami­lie pot petre­ce o sea­ră într‑o atmosfe­ră atmosfe­ri­că și festivă.
Gră­di­na de Cră­ciun vă poar­tă într-un tărâm magic al Cră­ci­u­nu­lui, cu nume­roa­se ilu­mi­nări strălucitoare.

Pla­ni­fi­cați-vă călă­to­ria magi­că, scu­fun­dați-vă într‑o lume stră­lu­ci­toa­re de lumini și petre­ceți ore de rela­xa­re în Gră­di­na de Crăciun!

Ore de deschidere

Gră­di­na de Cră­ciun din Karl­sru­he este des­chi­să în peri­oa­da 23 noiem­brie 2023 — 07 ianu­a­rie 2024, între ore­le 17:00 și 21:30. Ulti­ma intra­re este la ora 20:00.
Gră­di­na de Cră­ciun este închi­să în urmă­toa­re­le zile: 27/28 noiem­brie și 24 și 31 decem­brie 2023.

Bile­te

Grupul țintă: ,
Acest eveniment nu este gratuit
Zoo­lo­gis­cher Stadtgarten
Nord – Am Fes­tplatz 9 und Süd – Beim Bahnhof­platz 4, 76137 Karl­sru­he

Organizator