Oferte
Oferte

Con­si­li­e­re pri­vind sis­te­mul de sănă­ta­te german

Luni 9:00 – 12:00 Uhr
Marți 9:00 – 12:00 Uhr
Miercuri 9:00 – 12:00 Uhr
Joi 9:00 – 12:00 Uhr
Vineri 9:00 – 12:00 Uhr

Con­si­li­e­re pri­vind sis­te­mul de sănă­ta­te german

În Karl­sru­he, aso­ci­a­ția Fre­un­de für Frem­de e.V. ofe­ră un nou ser­vi­ciu numit “con­si­li­e­re în mate­rie de sănătate”.

Aici, oame­nii au posi­bi­li­ta­tea de a pri­mi un aju­tor rapid și com­pe­tent în mate­rie de sănătate.

“Pen­tru mulți, sis­te­mul de sănă­ta­te din Ger­ma­nia este nou și greu de înțe­les. Din acest motiv, aceas­ta este o nouă ofer­tă a aso­ci­a­ți­ei noas­tre, care se adre­sea­ză gru­pu­lui nos­tru țin­tă de per­soa­ne cu un tre­cut migra­tor, dar, desi­gur, cetă­țe­nii din Karl­sru­he nu sunt refu­zați”, spu­ne Marion Schu­char­dt, pre­șe­din­ta asociației.

Nu va exis­ta niciun tra­ta­ment medi­cal, dar se vor da răs­pun­suri la urmă­toa­re­le întrebări

Se vor oferi răs­pun­suri la aces­te între­bări:

  • Între­bări des­pre sis­te­mul de sănătate
  • Care medici sunt res­pon­sa­bili pen­tru ce?
  • Cum găsesc medi­cul potrivit?

Un medic, mem­bru al aso­ci­a­ți­ei noas­tre Fre­un­de für Frem­de e.V., va răs­pun­de la aces­te întrebări.

Aceas­tă con­sul­ta­ție este gra­tu­i­tă și nu este nece­sa­ră o asi­gu­ra­re de sănătate.

Faceți o pro­gra­ma­re: 0721 845341

 

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Marion Schu­char­dt
ibz — 1- sto­ck rechts
Kai­se­ra­l­lee 12 d, 76133 Karl­sru­he

Organizator