Ponude
Ponude

Savje­to­va­nje o nje­mač­kom zdrav­s­tve­nom sustavu

Ponedjeljak 9:00 – 12:00 Uhr
Utorak 9:00 – 12:00 Uhr
Srijeda 9:00 – 12:00 Uhr
Četvrtak 9:00 – 12:00 Uhr
Petak 9:00 – 12:00 Uhr

Savje­to­va­nje o nje­mač­kom zdrav­s­tve­nom sustavu

Udru­ga Fre­un­de für Frem­de eV u Kar­l­sru­heu nudi novu uslu­gu pod nazi­vom “zdrav­s­tve­no savjetovanje”.

Ovdje lju­di ima­ju pri­li­ku dobi­ti brzu i kom­pe­tent­nu pomoć u zdrav­s­tve­nim pitanjima.

“Za mno­ge je zdrav­s­tve­ni sus­tav u Nje­mač­koj nov i teško razum­ljiv. Iz tog raz­lo­ga, ovo je nova ponu­da naše udru­ge, koja je usmje­re­na na našu cilj­nu sku­pi­nu lju­di s migrant­skom poza­di­nom, ali narav­no gra­đa­ni­ma Kar­l­sru­hea nisu odbi­je­ni”, kaže Mari­on Schuc­har­dt, pred­sjed­ni­ca udruge.

Neće biti medi­cin­skog tret­ma­na, ali će biti dati odgo­vo­ri na slje­de­ća pitanja

Odgo­vo­ri na ova pita­nja bit će dati :

  • Pita­nja o zdrav­s­tve­nom sustavu
  • Koji su liječ­ni­ci za što odgovorni?
  • Kako pro­na­ći pra­vog liječnika?

Na ova pita­nja će odgo­vo­ri­ti liječ­nik, član naše udru­ge Fre­un­de für Frem­de eV .

Ovo savje­to­va­nje je bes­plat­no i nije potreb­no zdrav­s­tve­no osiguranje.

Zaka­ži­te ter­min: 0721 845341

 

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Mari­on Schuchardt
ibz — 1- stock rechts
Kaise­ral­lee 12 d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator