Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

A fost anun­țat Pre­mi­ul de Inte­gra­re Karl­sru­he 2024!

Sunday, 18 February 2024

A fost anun­țat Pre­mi­ul de Inte­gra­re Karl­sru­he 2024!

Cere­ri­le pot fi depu­se până la data de 18.2.2024.

Pre­mi­ul pen­tru inte­gra­re din Karl­sru­he are ca scop să dea un exem­plu de ega­li­ta­te de șanse și de par­ti­ci­pa­re a tutu­ror per­soa­ne­lor care locu­iesc în Karl­sru­he și să depă­șeas­că pre­ju­de­că­ți­le și să învingă pre­ju­de­că­ți­le și rasismul.
Pre­mi­ul este menit să ono­re­ze per­soa­ne, orga­ni­za­ții și com­pa­nii care au făcut un lucru spe­cial pen­tru coe­xis­ten­ța per­soa­ne­lor cu și fără o isto­rie de anga­ja­ment de migrație.

Ter­meni și condiții

1. Pot depu­ne cereri atât per­soa­ne fizi­ce, cât și aso­ci­a­ții, com­pa­nii și orga­ni­za­ții. De ase­me­nea, este posi­bil să se pre­zin­te și pro­pu­neri pen­tru terți.
2. Acti­vi­tă­ți­le ar tre­bui să fie exem­pla­re și să mear­gă din­co­lo de ceea ce este evi­dent. Ei ar tre­bui să dea un exem­plu care să încu­ra­je­ze imitarea.
3. Pro­pu­ne­ri­le tre­bu­ie să fie pre­zen­ta­te în scris. For­mu­la­rul de cere­re poa­te fi găsit aici: https://www.ibz-karlsruhe. de/wp-con­ten­t/u­ploa­d­s/2023/11/2024_ Proposal-Form.pdf
4. Pre­mi­ul va fi pre­zen­tat sub for­ma unui cer­ti­fi­cat și va fi acor­dat per­soa­ne­lor fizi­ce, iar pen­tru aso­ci­a­ții și orga­ni­za­ții cu un pre­miu în bani.
5. Con­si­li­ul de admi­nis­tra­ție deci­de cu pri­vi­re la acor­da­rea premiului.
6. Deci­zi­i­le de res­pin­ge­re nu vor fi moti­va­te. Recur­sul în jus­ti­ție este exclus.

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit

Organizator