Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Karls­ru­he Enteg­ras­yon Ödü­lü 2024 açıklandı!

Sunday, 18 February 2024

Karls­ru­he Enteg­ras­yon Ödü­lü 2024 açıklandı!

Baş­vu­ru­lar 18.2.2024 tari­hi­ne kadar yapılabilir.

Karls­ru­he Enteg­ras­yon Ödü­lü, Karls­ru­he­’­de yaşa­yan tüm insan­la­rın fır­sat eşit­li­ği ve katı­lı­mı için bir örnek teş­kil etme­yi ve önyar­gı­la­rın ve ırk­çı­lı­ğın üste­sin­den gel­me­yi amaçlamaktadır.
Ödül, göç geç­mi­şi olan ve olma­yan insan­la­rın bir ara­da yaşa­ma­sı için özel bir çaba sarf eden kişi, kuru­luş ve şir­ket­le­ri onur­lan­dır­ma­yı amaçlamaktadır.

Şart­lar ve Koşullar

1. Birey­le­rin yanı sıra der­nek­ler, şir­ket­ler ve kuru­luş­lar da baş­vu­ra­bi­lir. Ayrı­ca üçün­cü taraf­lar için de tek­lif­ler sunulabilir.
2. Faali­yet­ler örnek teş­kil etme­li ve bariz ola­nın öte­si­ne geç­me­li­dir. Tak­lit edil­me­yi teş­vik eden bir örnek oluşturmalıdırlar.
3. Tek­lif­ler yazı­lı ola­rak sunul­ma­lı­dır. Baş­vu­ru for­mu­na bura­dan ula­şa­bi­lir­si­niz: https://www.ibz-karlsruhe. de/wp-con­ten­t­/up­lo­ad­s­/2023/11/2024_ Proposal-Form.pdf
4. Ödül, ser­ti­fi­ka şek­lin­de sunu­la­cak ve birey­ler ile der­nek ve kuru­luş­la­ra nakit para ödü­lü verilecektir.
5. Müte­vel­li Heye­ti ödü­le karar verir.
6. Ret karar­la­rı için her­han­gi bir gerek­çe gös­te­ril­me­ye­cek­tir. Yasal baş­vu­ru­lar hariç tutulmuştur.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir

Organizatör