Ljet­ni teča­je­vi nje­mač­kog jezi­ka za tinej­dže­re i mlade

Monday, 15 July 2024
Friday, 23 August 2024

Za tinej­dže­re i mla­de odras­le oso­be Ljet­ni teča­je­vi nje­mač­kog jezi­ka s ovje­re­nim zavr­š­nim ispi­ti­ma B1 ili višim — to je apso­lut­no nevje­ro­jat­no! 👉🏽 Regis­tri­raj­te se sada! Tko može sudje­lo­va­ti? Tinej­dže­ri i mla­di vidi više

Java je napre­do­va­la za izbje­gli­ce i migrante

Tuesday, 11 June 2024
18:00 - 19:30
Wednesday, 12 June 2024
18:00 - 19:30
Thursday, 13 June 2024
18:00 - 19:30
Friday, 14 June 2024
18:00 - 19:30
Monday, 17 June 2024
18:00 - 19:30
Tuesday, 18 June 2024
18:00 - 19:30
Wednesday, 19 June 2024
18:00 - 19:30
Thursday, 20 June 2024
18:00 - 19:30
Friday, 21 June 2024
18:00 - 19:30

Edu­Ref Tako smo uzbu­đe­ni što može­mo naj­a­vi­ti Java napred­ni tečaj pro­gra­mi­ra­nja za izbje­gli­ce i migran­te! Ter­mi­ni: 9 veče­ri, od 11.06.2024 do 21.06.2024 / 18–19:30 h. 💻 Nije potreb­no raču­na­lo Opis vidi više