Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Zem­lje Lju­di Deli­ci­je- Senegal

Saturday, 19 November 2022
ab 16:00

Zem­lje Lju­di Deli­ci­je- Senegal

Veče­ras može­te uži­va­ti u jelov­ni­ku iz Sene­ga­la koji pri­pre­ma mala gru­pa pod vod­stvom Bet­ty Schind­ler. Kuha­ri­ce veče­ri rado će s vama sje­di­ti za sto­lom, jes­ti, piti i raz­go­va­ra­ti o hra­ni, kuha­nju, Sene­ga­lu ili mno­gim dru­gim temama.
Večer će biti popra­će­na glaz­bom iz Sene­ga­la. Raduj­te se ins­pi­ra­tiv­noj veče­ri pre­kras­nih užitaka.

Regis­tra­ci­ja pod Zem­lje Lju­di Deli­ci­je — Sene­gal (vhs-karlsruhe.de)

16:00 | Sat kuhanja

19:00 | Veče­ra uz glaz­bu iz Senegala

Koti­za­ci­ja: 25€

Surad­nja u sklo­pu edu­ka­cij­skog kam­pu­sa s KONS-om, ibz-om i VHS-om

Ciljna skupina:
Ovaj događaj nije besplatan
ibz — EG, Großer Saal 
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator