Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (8/8)

Više­je­zič­no kaza­li­šte s titlo­vi­ma — PINOKIO

Sunday, 3 December 2023
s njemačkim i engleskim titlovima
Sunday, 17 December 2023
s talijanskim i turskim titlovima
Sunday, 17 December 2023
s ukrajinskim i ruskim titlovima
Thursday, 28 December 2023
s rumunjskim i talijanskim titlovima
Friday, 29 December 2023
s arapskim i engleskim titlovima
Friday, 29 December 2023
s rumunjskim i ruskim titlovima
Sunday, 7 January 2024
s arapskim i turskim titlovima
Sunday, 7 January 2024
s njemačkim i ukrajinskim titlovima

Više­je­zič­no kaza­li­šte s titlo­vi­ma — PINOKIO

Od 6 godina
Tra­ja­nje: 1h 15, bez pauze

Naša obi­telj­ska pred­sta­va Pinoc­c­hio poči­nje s broj­nim izved­ba­ma tije­kom viken­da i praz­ni­ka u pro­sin­cu u Kon­zer­t­ha­us Karlsruhe.

Na taj način želi­mo pri­do­ni­je­ti većem kul­tur­nom sudje­lo­va­nju i uklju­či­va­nju te može­mo obi­te­lji­ma s povi­ješ­ću migra­ci­ja i imi­gran­ti­ma ponu­di­ti kul­tur­ni pro­gram tije­kom blag­da­na i božić­nih praznika.

Mehr­s­prac­hi­gen Info-flyer

🔖 Uslu­ga pro­da­je kara­ta i pretplata

Ciljna skupina: ,
Ovaj događaj nije besplatan
KONZERTHAUS Kar­l­sru­he
Fes­tpl. 9, 76137 Kar­l­sru­he

Organizator