Ponude

Ponude

Uprav­lja­nje inte­gra­ci­jom Ukrajina

Ponedjeljak 09.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00
Utorak 09.00 - 12.00
Srijeda 09.00 - 12.00
Četvrtak 09.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00
Petak 09.00 - 12.00

Uprav­lja­nje inte­gra­ci­jom Ukrajina

Naš cilj je odr­ži­va inte­gra­ci­ja izbje­gli­ca iz Ukra­ji­ne koji žive u Karlsruheu.

Tu smo za vas ako ste kao izbje­gli­ca iz Ukra­ji­ne pri­vat­no i ako ste izbje­gli­ca iz Ukra­ji­ne i živi­te 6 mje­se­ci u općin­skom smje­šta­ju gra­da Karlsruhea.

Podr­ža­va­mo vas s pita­nji­ma koja se tiču:

- Dopi­si­va­nje s nad­lež­nim tije­li­ma (cen­tar za zapoš­lja­va­nje, ured za soci­jal­nu skrb, ured za useljeništvo)
— Pre­tra­ga sta­na i ugo­vo­ra o najmu
— Potra­ži­te tečaj integracije
— Podr­ška oko rad­no­prav­nih pitanja
— Potra­ži­te vrtić ili ško­lu za svo­je dijete
— Potra­ži­te sport­ske i rekre­acij­ske aktiv­nos­ti za vas i vaše dijete
— Mogu­će ponu­de pomo­ći kod psi­hič­kih problema

Upra­va za inte­gra­ci­ju podr­ža­va izbje­gli­ce iz Ukra­ji­ne u raz­li­či­tim život­nim situ­aci­ja­ma kroz ponu­du savje­to­va­nja, susre­ta, obra­zo­va­nja i prat­nje. S ciljem pro­mi­ca­nja indi­vi­du­al­nog pro­ce­sa inte­gra­ci­je i jača­nja neo­vis­nos­ti istih.

Pro­ces indi­vi­du­al­ne inte­gra­ci­je tre­ba pos­ti­ći kroz slje­de­će zadatke:

Zajed­nič­ka izra­da indi­vi­du­al­nog pla­na podr­ške s vre­men­skim ciljevima
Upu­ći­va­nje na spe­ci­ja­li­zi­ra­ne služ­be u slu­ča­ju psi­ho­so­ci­jal­nih problema
Savje­to­va­nje rodi­te­lja o pita­nji­ma rodi­telj­stva i obrazovanja
Posre­do­va­nje ponu­da za stje­ca­nje zna­nja nje­mač­kog jezika
Posre­do­va­nje u ponu­di dalj­njeg obra­zo­va­nja u cilju pro­fe­si­onal­nog napredovanja
Podr­ška lju­di­ma u nji­ho­vim napo­ri­ma na trži­štu rada
Posre­do­va­nje u ponu­di slo­bod­nog vre­me­na (klu­bo­vi, kul­tur­na ponu­da itd.)
Razvoj inter­kul­tu­ral­ne komu­ni­ka­ci­je i mjes­ta susreta

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Tama­ra Hillens
Bera­tun­gs- und Fami­li­en­zen­trum Caritashaus
Sop­hi­ens­traße 33, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator