Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Semi­nar o sus­ta­vu soci­jal­ne sigur­nos­ti u Njemačkoj

Tuesday, 25 October 2022
14:00 - 15.30

Kako funk­ci­oni­ra sus­tav soci­jal­ne sigur­nos­ti u Nje­mač­koj? Soci­jal­no osi­gu­ra­nje jed­na je od prvih admi­nis­tra­tiv­nih tema s koji­ma ćete se susres­ti kada živi­te, radi­te ili stu­di­ra­te u Njemačkoj.

Želje­li bismo vas pozva­ti na naš onli­ne semi­nar uži­vo o sus­ta­vu soci­jal­ne sigur­nos­ti u Nje­mač­koj i raz­nim druš­tvi­ma za zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje u teh­no­lo­škoj regi­ji Karlsruhe.

Ovaj onli­ne doga­đaj odr­ža­va se na engle­skom jezi­ku u surad­nji sa zdrav­s­tve­nim osi­gu­ra­njem BARMER.

Alat: putem Zooma
Cilja­na sku­pi­na: među­na­rod­ni struč­nja­ci, stu­den­ti i pripravnici

Vese­li­mo se vašem sudjelovanju!
Moli­mo pri­ja­vi­te se na slje­de­ćoj poveznici:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kdeygrj8rGtBuN_mOXDOUfhdhKFCJRaOt

Ciljna skupina: (Međunarodni profesionalci, studenti i pripravnici)
Ovaj događaj je besplatan

Organizator