Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Alman­ya­’­da­ki sos­yal güven­lik sis­te­mi hak­kın­da seminer

Tuesday, 25 October 2022
14:00 - 15.30

Alman­ya­’­da sos­yal güven­lik sis­te­mi nasıl işli­yor? Sos­yal sigor­ta, Alman­ya­’­da yaşa­dı­ğı­nız­da, çalış­tı­ğı­nız­da veya oku­du­ğu­nuz­da kar­şı­la­şa­ca­ğı­nız ilk ida­ri konu­lar­dan biridir.

Sizi Alman­ya­’­da­ki sos­yal güven­lik sis­te­mi ve Karls­ru­he Tek­no­lo­ji Böl­ge­si­’n­de­ki çeşit­li sağ­lık sigor­ta­sı şir­ket­le­ri hak­kın­da can­lı çev­ri­mi­çi semi­ne­ri­mi­ze davet etmek istiyoruz.

Bu çev­ri­mi­çi etkin­lik, BARMER sağ­lık sigor­ta­sı şir­ke­ti ile işbir­li­ği için­de İng­il­izce ola­rak ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir.

Araç: Zoom aracılığıyla
Hedef grup: ulus­la­ra­ra­sı pro­fes­yo­nel­ler, öğren­ci­ler ve çıraklar

Katı­lı­mı­nı­zı dört göz­le bekliyoruz!
Lüt­fen aşa­ğı­da­ki bağ­lan­tı­dan kayıt olun:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kdeygrj8rGtBuN_mOXDOUfhdhKFCJRaOt

Hedef kitlesi: (Uluslararası profesyoneller, öğrenciler ve çıraklar)
Bu davet ücretsizdir

Organizatör