Događaji

Događaji

Savje­to­va­nje za izbje­gli­ce iz Afri­ke i migran­te izvan EU

Bri­ne­mo se u Kar­l­sru­heu i okru­gu, odn. 

Oko­li­na oko Soma­li­ja i dru­gih afrič­kih izbje­gli­ca. Ne samo izbje­gli­ce, već i dugo­go­diš­nji sta­nov­ni­ci Soma­li­je i dru­gih afrič­kih zemalja.

Može­mo vam pomo­ći sa slje­de­ćim tema­ma, izme­đu ostalog:

  • Bora­vak: Pita­nja o borav­ku u Njemačkoj.
  • Obi­telj: Pita­nja o spa­ja­nju obitelji
  • Jezik: Prak­sa na inte­gra­cij­skim teča­je­vi­ma i dru­gim teča­je­vi­ma nje­mač­kog jezika.
  • Posao: pri­ja­ve i tra­že­nje pri­prav­nič­kog sta­ža i pos­lo­va te posre­do­va­nje u pita­nji­ma priz­na­va­nja struč­nih kvalifikacija.
  • Zdrav­lje : Za zdrav­s­tve­na pita­nja (npr. liječ­nik, zdrav­s­tve­no osiguranje)
  • Dje­ca i obi­telj: pita­nja o vrti­ću, ško­li i struč­nom osposobljavanju
  • Finan­cij­ska pita­nja: pita­nja o dje­čjim doplat­ci­ma, stam­be­nim nak­na­da­ma, ispla­ta­ma od cen­tra za zapoš­lja­va­nje i dru­gim beneficijama
  • Mobil­nost : vozač­ka dozvo­la, auto­bus, vlak ili tra­mvaj — poka­zu­je­mo vam kako se kretati
  • Slo­bod­no vri­je­me: Pita­nja o slo­bod­nim aktiv­nos­ti­ma i sadr­ža­ji­ma za slo­bod­no vri­je­me u vašem području

Naše kon­zul­ta­ci­je su bes­plat­ne . Savje­tu­je­mo i na engleskom.

Ima­mo i jezič­ne vodi­te­lje, poseb­no soma­lij­ski, gam­bij­ski i eritrejski.

Tako­đer se rado bri­ne­mo o žen­skim pro­ble­mi­ma, obi­telj­skim suko­bi­ma i obra­zov­nim problemima.

 

Pone­dje­ljak: od 10 do 14 sati

Petak: od 10 do 14 sati

Ciljna skupina:
Ovaj događaj nije besplatan
Herr Ahmed Abdi ; Frau Liane Holl ; Herr Yaku­ba Ceesay
Ovaj događaj je online

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.