Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Radi­oni­ca digi­tal­na: Što nas jača, a što povezuje!

Tuesday, 9 November 2021
10:00 - 13:00

Tije­kom doga­đa­ja želi­mo se poza­ba­vi­ti našim iskus­tvi­ma rasiz­ma kao muškar­ci* boje kože i osna­ži­ti jed­ni dru­ge. To će se odvi­ja­ti u sigur­nom pros­to­ru, u kojem će se ras­prav­lja­ti i raz­mje­nji­va­ti vlas­ti­ta iskus­tva. Iz toga se mogu među­sob­no razvi­ja­ti pozi­ci­je, soli­dar­nost i moguć­nos­ti djelovanja.

Cilj­na sku­pi­na: Ovaj semi­nar je usmje­ren na mul­ti­pli­ka­to­re* boje (s migra­cij­skom poza­di­nom) u peda­go­škom radu koji sebe defi­ni­ra­ju kao muškar­ce* i žele podi­je­li­ti svo­ja iskus­tva rasiz­ma u pros­to­ru osna­ži­va­nja i kri­tič­ki se pos­ta­vi­ti na temu “sek­siz­ma” .

Datum uto­rak, 09.11.2021
Vri­je­me od 10 do 13 sati

Pri­ja­ve do čet­vrt­ka, 04.11.2021 na slje­de­ći kontakt:
Kon­tak­ti­raj­te Ralp­ha Him­me­ra (0761) 79032113 ralph.himmer@caritas-freiburg.de
Govor­nik: Birol Mer­tol | FUMA Fac­h­s­tel­le Gen­der & Diver­sity NRW

Edu­ka­ci­ja će se pro­vo­di­ti digi­tal­no putem ZOOM‑a.

 

Letak za pre­uzi­ma­nje

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.