Ponude

Ponude

QEW Bil­dun­g­szen­trum — Kon­ti­nu­ira­no obra­zo­va­nje u podru­čju zašti­tar­ske službe

Ponedjeljak 08:30 - 15:00
Utorak 08:30 - 15:00
Srijeda 08:30 - 15:00
Četvrtak 08:30 - 15:00
Petak 08:30 - 15:00

QEW Bil­dun­g­szen­trum — Kon­ti­nu­ira­no obra­zo­va­nje u podru­čju zašti­tar­ske službe

Nudi­mo dodat­nu kva­li­fi­ka­ci­ju i obu­ku u podru­čju zašti­tar­skih usluga:

  • § 34a GewO struč­no zna­nje 3 mjeseca
  • § 34a GewO struč­no zna­nje 6 mje­se­ci (migra­ci­ja)
  • Cer­ti­fi­ci­ra­na zašti­ta i sigurnost
  • Ser­vis­ni rad­nik za zašti­tu i sigurnost
  • Spe­ci­ja­list za zašti­tu i sigur­nost (prek­va­li­fi­ka­ci­ja 2 godine)

njemački/ inte­gra­cij­ski tečaj

  • Tako­đer nudi­mo inte­gra­cij­ski tečaj ( odo­bren od stra­ne BAMF‑a )
    Od A1 do B1 razi­ne jezika
Ciljna skupina: svi
Ovaj događaj nije besplatan
Frau Sonja Gerhardt
QEW Bil­dun­g­szen­trum
Bah­n­hof­str. 46, 76137 Kar­l­sru­he

Organizator