Ponude

Ponude

Mla­di mije­nja­či karijere

Ponedjeljak 11:00 - 13:00
Srijeda 11:00 - 13:00
Utorak 14:00 - 17:00
Četvrtak 14:00 - 17:00
Petak 13:00 - 16:00

Podr­ška

Nudi­mo bes­plat­ne sate nje­mač­kog (tako­đer na engle­skom ako je potreb­no) za mla­de od 12–18 godi­na, u malim gru­pa­ma u ško­la­ma i JMD-soba­ma. Cilj: Razvoj pisme­ne i usme­ne jezič­ne kom­pe­ten­ci­je kao pre­du­vje­ta za inte­gra­ci­ju, kao i zatva­ra­nje indi­vi­du­al­nih praz­ni­na u zna­nju, pouča­va­nje soci­jal­nih i inter­kul­tu­ral­nih kom­pe­ten­ci­ja, ori­jen­ta­ci­ja u novom druš­tve­nom pros­to­ru i podr­ška u pla­ni­ra­nju obra­zov­nog i stru­kov­nog puta.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Ele­na Reznik
Jugen­d­mi­gra­ti­on­sdi­enst Karlsruhe
Schef­fel­s­traße 11–17, 1st floor, 76135 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.