Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Među­na­rod­ni dje­čji festival

Sunday, 23 April 2023
14:00

Među­na­rod­ni dje­čji festival

Vrlo zanim­ljiv inter­kul­tu­ral­ni pro­gram. ” Tür­kis­c­her Elter­nve­re­in ” pri­dru­žit će se mno­ge raz­li­či­te udru­ge Kar­l­sru­hea, s pro­gra­mi­ma za dje­cu u obli­ku scen­skih pred­sta­va, ples­nih nas­tu­pa, zbor­ske glaz­be i još mno­go toga.

Ciljna skupina: ,
Ovaj događaj je besplatan
Filiz Sofya­li
Rhe­ins­tran­d­hal­le Karlsruhe
Lin­de­nal­lee 12, 76189 Kar­l­sru­he

Organizator