Događaji

Događaji

Među­na­rod­ni dani u KIT‑u

22. i 23. lip­nja Među­na­rod­ni dani na KIT‑u odr­žat će se – pod nas­lo­vom „Sla­vi­mo inter­kul­tu­ral­nu raz­no­li­kost“ na koju vas srdač­no pozi­va­mo. Raz­no­li­ki pro­gram uklju­ču­je radi­oni­ce, pre­da­va­nja, nagra­de, izlož­be i ras­pra­ve na temu inter­kul­tu­ral­ne raz­no­li­kos­ti u zna­nos­ti, kul­tu­ri i poli­ti­ci. Saz­naj­te više o inter­kul­tu­ral­nim ini­ci­ja­ti­va­ma i gru­pa­ma na KIT‑u. Uži­vaj­te u eks­klu­ziv­nim popus­ti­ma za nas­tup u Badis­c­hes Sta­at­st­he­ater Kar­l­sru­he. Čeka­ju vas mno­gi dru­gi vrhunci!

Bilo bi nam jako dra­go da zabi­lje­ži­te datum i doga­đaj te se usko­ro pri­ja­vi­te na našoj web stra­ni­ci doga­đa­ja !

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Kar­l­sru­her Ins­ti­tut für Tec­h­no­lo­gie (KIT)
, Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.