Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Kul­t­ni rap iz Ukra­ji­ne — ALYONA ALYONA

Sunday, 19 March 2023
20:00 Uhr

Kul­t­ni rap iz Ukra­ji­ne — ALYONA ALYONA

Sa svjet­skim mega­hi­tom Rib­ki (=Ribe), Alyo­na Alyo­na dove­la je ukra­jin­ski rap na glo­bal­nu kar­tu pop glaz­be pre­ko noći 2018. godi­ne. Nje­zi­ni tek­s­to­vi bave se žen­skim samo­os­na­ži­va­njem, tje­les­nom pozi­tiv­noš­ću i sva­kod­nev­nim živo­tom u nje­zi­nom ukra­jin­skom gra­du Bary­shiv­ka. Način na koji nji­ho­ve rije­či teku, sik­ću, kotr­lja­ju se, gro­ove i šuška­ju, daje nji­ho­vom govor­nom voka­lu masi­van, dina­mi­čan pogon mrač­nim, punim rit­mo­vi­ma. Alyo­na Alyo­na je pos­ti­gla viral­ni hit sa svo­jim debi­tant­skim spo­tom «Rib­ki» u svo­joj rod­noj Ukrajini.

Od ruskog agre­sor­skog rata pro­tiv Ukra­ji­ne, od prvog dana koris­ti svoj doseg za infor­mi­ra­nje na druš­tve­nim mre­ža­ma o aktu­al­nos­ti­ma i pri­kup­lja­nje dona­ci­ja, pos­tav­ši tako važan glas­nik per­s­pek­ti­ve mla­dih u domovini.

Onli­ne ulaznica:
Rezer­va­ci­je una­pri­jed: 19,70
Bla­gaj­na: 20,00
Čla­no­vi: 15,50

Ciljna skupina:
Ovaj događaj nije besplatan
Kul­tur­zen­trum TOLLHAUS Karlsruhe
Alter Schlac­h­t­hof 35, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator