Ponude

Ponude

Kre­ativ­ni žen­ski susret AWO

Petak
svaka dva tjedna 10-12 sati

Kre­ativ­ni žen­ski susret AWO

Želi­te li zajed­no u gru­pi sli­ka­ti, ple­sa­ti, ići u muzej ili kaza­li­šte? Jes­te li zain­te­re­si­ra­ni za među­sob­ni raz­go­vor? Želi­te li vjež­ba­ti jogu s dru­gim žena­ma ili sudje­lo­va­ti u vođe­nom obi­la­sku gra­da? Onda vas srdač­no pozi­va­mo na naš žen­ski susret!

Infor­ma­ci­je o slje­de­ćim ter­mi­ni­ma može­te dobi­ti izrav­no u AWO-MBE.

Ciljna skupina: (Žene s migrantskom pozadinom u Karlsruheu)
Ovaj događaj je besplatan

Organizator