Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Infor­ma­tiv­ni dan stu­di­ja KIT

Wednesday, 22 November 2023
jutro

Infor­ma­tiv­ni dan stu­di­ja KIT

22. stu­de­nog 2023. imat ćete sjaj­nu pri­li­ku istra­ži­ti pro­gra­me prvos­tup­ni­ka i sjaj­no okru­že­nje KIT‑a u okvi­ru naci­onal­nog Infor­ma­tiv­nog dana stu­di­ja . Uro­ni­te u uzbud­lji­va pre­da­va­nja, pra­ti­te pre­da­va­nja, gle­daj­te vide­oza­pi­se o našim stu­dij­skim pro­gra­mi­ma ili gle­daj­te pre­ko rame­na naših istra­ži­va­ča tije­kom vođe­nog obilaska.

Ovo­go­diš­nja ponu­da bit će dos­tup­na licem u lice i onli­ne. Ponu­da licem u lice na kam­pu­su bit će kon­cen­tri­ra­na uju­tro, dok ćete pos­li­je­pod­ne pro­na­ći uglav­nom onli­ne ponu­du. Mno­go će se tako­đer odvi­ja­ti hibrid­no, što zna­či na licu mjes­ta i onli­ne putem lives­tre­ama u isto vri­je­me. Pro­gram će biti objav­ljen kra­jem lis­to­pa­da . Samo pogle­daj­te i izra­di­te vlas­ti­ti popis favo­ri­ta sa svim pro­gram­skim toč­ka­ma koje vas zani­ma­ju. Za neko­li­ko doga­đa­ja mora­te se pri­ja­vi­ti una­pri­jed zbog ogra­ni­če­nog pros­to­ra. Ako je to slu­čaj, vidjet ćete to izrav­no u programu.

Tije­kom dana naši stu­den­ti, pre­da­va­či i savjet­ni­ci odgo­va­rat će na vaša pita­nja na infor­ma­tiv­nim sesi­ja­ma i pita­nji­ma i odgo­vo­ri­ma. Od sadr­ža­ja stu­di­ja , pos­tu­pa­ka pri­ja­ve, bora­va­ka u ino­zem­s­tvu do inter­dis­ci­pli­nar­nih tema , ovdje može­te pri­ku­pi­ti važ­ne infor­ma­ci­je i doj­mo­ve koji će vam olak­ša­ti oda­bir studija.

Vese­li­mo se susre­tu s tobom!

Ciljna skupina: (novi studenti)
Ovaj događaj je besplatan

Organizator