Etkinlikler
Etkinlikler
Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

KIT Çalış­ma­sı Bil­gi Günü

Wednesday, 22 November 2023
sabah

KIT Çalış­ma­sı Bil­gi Günü

22 Kasım 2023 tari­hin­de, ülke çapın­da düzen­le­nen Eği­tim Bil­gi Günü kap­sa­mın­da lisans prog­ram­la­rı­nı ve KIT­’in hari­ka çev­re­si­ni keş­fet­me fır­sa­tı­na sahip ola­cak­sı­nız. Heye­can veri­ci ders­le­re katı­lın, kon­fe­rans­la­rı takip edin, çalış­ma prog­ram­la­rı­mız­la ilgi­li vide­ola­rı izle­yin veya reh­ber­li bir tur sıra­sın­da araş­tır­ma­cı­la­rı­mı­zın omuz­la­rı­nın üze­rin­den bakın.

Bu yıl­ki tek­lif­ler hem yüz yüze hem de çev­ri­mi­çi ola­cak. Kam­püs içi yüz yüze eği­tim­ler sabah­la­rı yoğun­la­şır­ken, öğle­den son­ra­la­rı çoğun­luk­la çev­ri­mi­çi eği­tim­ler bula­cak­sı­nız. Prog­ra­mın büyük bir kıs­mı hib­rit ola­rak, yani yerin­de ve aynı anda can­lı yayın yoluy­la çev­ri­mi­çi ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir. Prog­ram Ekim ayı sonun­da yayın­la­na­cak­tır. Sade­ce bir göz atın ve ilgi­ni­zi çeken tüm prog­ram nok­ta­la­rıy­la ken­di favo­ri lis­te­ni­zi oluş­tu­run. Bir­kaç etkin­lik için yer sınır­la­ma­sı nede­niy­le önce­den kayıt yap­tır­ma­nız gerek­mek­te­dir. Eğer durum buy­sa, bunu doğ­ru­dan prog­ram­da göreceksiniz.

Gün boyun­ca öğren­ci­le­ri­miz, öğre­tim görev­li­le­ri­miz ve danış­man­la­rı­mız bil­gi­len­dir­me otu­rum­la­rın­da ve soru-cevap­lar­da soru­la­rı­nı­zı yanıt­la­ya­cak­lar. Eği­tim içe­rik­le­ri, baş­vu­ru pro­se­dür­le­ri, yurt­dı­şın­da kalış süre­le­ri ve disip­lin­le­ra­ra­sı konu­la­ra kadar, bura­da eği­tim seçi­mi­ni­zi kolay­laş­tı­ra­cak önem­li bil­gi ve izle­nim­ler edinebilirsiniz.

Sizin­le tanış­mak için sabırsızlanıyoruz!

Hedef kitlesi: (yeni̇ öğrenci̇ler)
Bu davet ücretsizdir

Organizatör