Ponude

Ponude

Okruž­na upra­va Karlsruhe

Utorak 8:00 - 12:00
Srijeda 8:00 - 12:00
Petak 8:00 - 12:00
Utorak 14:00 - 17:00

Migra­cij­ski i inte­gra­cij­ski rad u okru­gu Karlsruhe

Okrug Kar­l­sru­he nudi pomoć i podr­šku u slje­de­ćim podru­čji­ma: — Pri­je­laz sa ško­le na posao
— Ško­le pod pokro­vi­telj­stvom okru­ga Kar­l­sru­he — Škol­ski prijevoz
— Migra­cij­ski i inte­gra­cij­ski rad
— Okruž­ni medij­ski centar
— Izbje­gli­ce u okru­gu Karlsruhe

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.