Ponude

Ponude

AWO — Rodi­telj­ski sastanak

Utorak 8:30 - 11:30
Četvrtak 8:30 - 11:30

Među­na­rod­ni

Svr­ha ovog rodi­telj­skog sas­tan­ka je da vam pru­ži pri­li­ku da stu­pi­te u kon­takt s dru­gim rodi­te­lji­ma. Naši kva­li­fi­ci­ra­ni i kom­pe­tent­ni struč­nja­ci rado će Vam dati savjet i pomoć.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.