Hizmetler

Hizmetler

trav­ma danışmanlığı

Pazartesi 10:00 - 12:00
Çarşamba 10:00 - 12:00

İlk yar­dım

Der­nek, trav­ma geçir­miş mül­te­ci­ler için tıb­bi ve psi­ki­yat­rik-sos­yal bakı­mı ve göç­men­le­rin enteg­ras­yo­nu­nu teş­vik etme­yi amaçlıyor.
# Genel­lik­le ter­cü­man­la­rın des­te­ğiy­le din­le­mek ve anla­mak için zaman ayırırız.
# Danış­man­lık sağ­lar, gere­kir­se ön tanı koyar, durum hak­kın­da bil­gi verir ve des­tek seçe­nek­le­ri­ni tar­tı­şı­rız. Bunu yapar­ken, has­ta­la­rın kay­nak­la­rı­na dik­kat edi­yor ve ken­di ken­di­ne yar­dım seçe­nek­le­ri konu­sun­da onla­rı teş­vik ediyoruz.
# Psi­ki­yat­rik ve/veya psi­ko­te­ra­pö­tik teda­vi düzen­li­yo­ruz ve yol gös­te­ri­ci oluyoruz.
# Sığın­ma­cı­la­rı des­tek­le­mek için dok­tor­lar, danış­ma mer­kez­le­ri ve avu­kat­lar veya yet­ki­li makam­lar­la işbir­li­ği yapıyoruz.
# Bir ter­cü­man ağı sağlıyoruz.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Dr. Kat­ha­ri­na Corrinth
Mensc­hen­rechts­zent­rum
Alter Sch­lacht­hof 59, 76131 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.