Etkinlikler
Etkinlikler
Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Ser­gi ve Söy­le­şi: İran — Bağım­sız­lı­ğın Yüzleri

Thursday, 16 February 2023
Exhibition until 16.03

İran — Bağım­sız­lı­ğın Yüzleri

Marie Tihon Bel­çi­ka­’­da ser­best çalı­şan bir foto muha­bi­ri­dir. Marie Tihon, fotoğ­ra­fın insan­lar ara­sın­da­ki ile­ti­şi­mi kolay­laş­tı­ra­bi­le­ce­ği­ne ve duyul­ma­mış hika­ye­ler için bir sah­ne sağ­la­ya­bi­le­ce­ği­ne ina­nı­yor. Fotoğ­raf­çı önce­lik­le kadın hak­la­rı için veri­len müca­de­le­yi bel­ge­li­yor. Röpor­taj­la­rın­da daya­nık­lı­lık, ada­let müca­de­le­si ve göç konu­la­rı­na odak­la­nı­yor. Özel­lik­le de sos­yal deği­şim için çalı­şan insan­la­rı res­met­me­yi hedefliyor.

Ser­gi 16.03.2023 tari­hi­ne kadar 0721 89333710 numa­ra­lı tele­fon­dan ran­de­vu alı­na­rak ziya­ret edilebilir.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir

Organizatör