Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Izlož­ba i raz­go­vor: Iran — lica neovisnosti

Thursday, 16 February 2023
Exhibition until 16.03

Iran — Lica nezavisnosti

Marie Tihon je slo­bod­na foto­re­por­ter­ka iz Bel­gi­je. Marie Tihon vje­ru­je da foto­gra­fi­ja može olak­ša­ti kon­takt među lju­di­ma i pru­ži­ti pozor­ni­cu za neču­ve­ne pri­če. Prvens­tve­no, foto­graf­ki­nja doku­men­ti­ra bor­bu za žen­ska pra­va. U svo­joj repor­ta­ži foku­si­ra­na je na otpor­nost, bor­bu za prav­du i migra­ci­je. Kon­kret­no, cilj joj je pri­ka­za­ti lju­de koji rade na druš­tve­nim promjenama.

Izlož­ba do 16.03.2023., rad­no vri­je­me uz naj­a­vu na 0721 89333710.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

Organizator