Hizmetler

Hizmetler

Kur­tar­ma Aşı Uygulaması

Coro­na aşı­sı eği­ti­mi­ne dil engel­le­ri için diji­tal destek.

“Aşı mer­kez­le­rin­de­ki aşı per­so­ne­li­ne yar­dım­cı olmak.
Alman­ca bil­me­yen veya gör­me engel­li kişi­ler ve sağır kişi­ler için ücret­siz ola­rak indirilebilir.
Uygu­la­ma, bir akıl­lı tele­fon­da etki­le­şim­li bir metin veya işa­ret dili ekra­nı ara­cı­lı­ğıy­la mev­cut aşı­lar hak­kın­da ilgi­li bil­gi­le­re eri­şim sağlar.
Sağ­lık per­so­ne­li, aşı olmak iste­yen kişi­ler­de örne­ğin önce­den var olan durum­lar veya aler­ji­ler hak­kın­da önem­li bil­gi­le­ri öğren­mek için uygu­la­ma­yı kullanabilir.
Uygu­la­ma, işa­ret dili de dahil olmak üze­re 3’ten faz­la dili kap­sar ve yasal ola­rak uyum­lu bil­gi ve tıb­bi geç­miş top­la­ma sağlar.
İşl­em sıra­sın­da akıl­lı tele­fon veya tab­let­te hiç­bir kişi­sel veri oluş­tu­rul­maz veya saklanmaz.
Kur­tar­ma aşı­sı uygu­la­ma­sı Fede­ral Sağ­lık Bakan­lı­ğı adı­na geliştirilmiştir.
Tüm içe­rik ve işlev­ler, Robert Koch Ens­ti­tü­sü ile isti­şa­re edi­le­rek oluş­tu­rul­muş ve tıb­bi ve veri koru­ma huku­ku açı­sın­dan göz­den geçirilmiştir.”

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.