Etkinlikler
Etkinlikler
Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

LiNK-Pitch Stra­ß­bur­g­’­da!

Friday, 31 May 2024
15:00 - 18:00

Grand Est — Baden Würt­tem­berg sınır öte­si böl­ge­sin­de duyur­mak iste­di­ği­niz sos­yal veya giri­şim­ci bir pro­je­niz var mı?

Ya da bel­ki de böl­ge­niz­de geliş­ti­ril­mek­te olan pro­je­ler­le ilgileniyorsunuz?

Ardın­dan, sınır öte­si böl­ge­de­ki pro­je fikir­le­ri­ne adan­mış bir öğle­den son­ra olan LiNK Pitch’te bizi ziya­ret edin.
LiNK Pitch, her­ke­sin pro­je­si­ni suna­bi­le­ce­ği ve kar­şı­laş­tı­ğı zor­luk­la­ra çözüm bula­bi­le­ce­ği keyif­li bir ortam­da gerçekleşir. 💬🎤
Sunum­lar konu­sun­da faz­la dene­yi­mi­niz yok­sa, eki­bi­miz bir sunum hazır­la­ma­nı­za yar­dım­cı olmak­tan ve soru­la­rı­nı­zı yanıt­la­mak­tan mut­lu­luk duyacaktır.

Karls­ru­he ve Stras­bo­urg ara­sın­da­ki bilet­le­rin ücre­ti­ni ödüyoruz
👉
Şim­di bura­dan ücret­siz kaydolun

Hedef kitlesi: (Bir sosyal projesi veya sosyal girişimi olan herkes)
Bu davet ücretsizdir
Juli­et­te & Tom
Kale­idos­co­op
5 rue la coopérative, 67000 Stras­bo­urg, Frankreich

Organizatör