Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

LiNK-Pit­ch u Straßburgu!

Friday, 31 May 2024
15:00 - 18:00

Ima­te li druš­tve­ni ili podu­zet­nič­ki pro­jekt u pre­ko­gra­nič­noj regi­ji Grand Est — Baden Wür­t­tem­berg koji bis­te želje­li objaviti?

Ili ste možda zain­te­re­si­ra­ni za pro­jek­te koji se razvi­ja­ju u vašoj regiji?

Zatim nas posje­ti­te na LiNK Pit­c­hu , popod­ne­vu posve­će­nom pro­jek­t­nim ide­ja­ma u pre­ko­gra­nič­noj regiji.
Ima pros­to­ra za raz­mje­nu i ras­pra­vu: LiNK Pit­ch odvi­ja se u ugod­noj atmo­sfe­ri gdje svat­ko može pred­sta­vi­ti svoj pro­jekt i pro­na­ći rje­še­nja za iza­zo­ve s koji­ma se suočava. 💬🎤
Ako nema­te puno iskus­tva s pit­c­he­vi­ma, naš tim će vam rado pomo­ći u pri­pre­mi pit­c­ha i odgo­vo­ri­ti na vaša pitanja.

Mi pla­ća­mo kar­te izme­đu Kar­l­sru­hea i Strasbourga
👉 Regis­tri­raj­te se sada bes­plat­no ovdje

Ciljna skupina: (Svatko tko ima društveni projekt ili društvenu inicijativu)
Ovaj događaj je besplatan
Juli­et­te & Tom
Kale­idos­co­op
5 rue la coopérative, 67000 Stra­sbo­urg, Frankreich

Organizator