Ponude

Ponude

Nogo­met za Djevojčice

Utorak
djevojke

Nogo­met za Djevojčice

Odjel za ško­le i sport gra­da Kar­l­sru­hea, u surad­nji sa sport­skim klu­bom Post Süd­stadt Kar­l­sru­he, nudi bes­plat­ni nogo­met­ni pro­gram za dje­voj­či­ce kao dodat­nu kom­po­nen­tu pro­gra­ma „Sozi­ales Mite­inan­der dur­ch Sport – Viel­falt bewegt Kar­l­sru­he” (Druš­tve­no zajed­niš­tvo kroz sport – raz­no­li­kost kre­će Karlsruhe).

Utor­kom od 15:45 do 16:45 dje­voj­či­ce od 6 do 14 godi­na mogu igra­ti nogo­met na igra­li­štu s umjet­nom tra­vom Post Süd­stadt Kar­l­sru­he pod vod­stvom trenera.

Nogo­met­na ponu­da za dje­voj­či­ce može se pra­ti­ti bez pred­pri­ja­ve i bes­plat­na je. Cilj pro­jek­ta je stvo­ri­ti nisko­praž­nu i sport­ski ori­jen­ti­ra­nu ponu­du za djevojke.

Cilj je pru­ži­ti dje­voj­ka­ma pri­li­ku da se zaba­ve igra­ju­ći nogo­met, bez obzi­ra na nji­hov uči­nak. Može se pri­dru­ži­ti bilo tko, bez obzi­ra na to koli­ko su dobri ili loši u nogo­me­tu, glav­no je da je zabavno.

Ciljna skupina: (Djevojčice od 6 do 14 godina)
Ovaj događaj je besplatan
Hans Kyei — Nor­man Durand 
Post Süd­stadt Kar­l­sru­he e. V.
Ettlin­ger Allee 9, 76199 Tram lines S1 and S11 > Stop “Dam­mer­stock” > then abo­ut two minu­tes walk

Organizator