Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Kara­yip Akşa­mı: ÜLKELER. İNSANLAR. LEZZETLER

Saturday, 24 June 2023
19:00 - 22:00 Uhr

Kara­yip Akşa­mı: ÜLKELER. İNSANLAR. LEZZETLER

Bu akşam Kara­yip mut­fa­ğı­nın tadı­nı çıka­ra­bi­lir­si­niz. Uzman reh­ber­li­ğin­de küçük bir grup halin­de Kara­yip lez­zet­le­ri hazırlayacaksınız.
Akşam 7’den iti­ba­ren menü­nü­zü “konuk­la­ra” suna­cak, bir­lik­te yemek yiyecek ve yemek, yemek pişir­me, Kara­yip­ler ve sana­tı, kül­tü­rü, müzi­ği veya diğer bir­çok konu hak­kın­da fikir alış­ve­ri­şin­de bulun­ma fır­sa­tı­na sahip ola­cak­sı­nız. Kara­yip kok­teyl­le­ri ile kar­şı­la­na­cak­sı­nız. Kla­us Buch­ner elpa­nıy­la hari­ka ses­ler çıka­ra­rak müzi­kal bir ziya­fet sunacak.
Yemek­ten önce VHS­’­de ilgi­li ülke­nin kül­tür ve sana­tı üze­ri­ne bir kon­fe­rans veri­le­cek­tir. İlh­am veri­ci bir Cumar­te­si günü ve göz­ler, tat­lar ve işit­me duyu­la­rı için keyif­li anlar için sabırsızlanıyoruz.

Ücret: 25,00 €.

Lüt­fen vhs­’­de 232–30302 kurs numa­ra­sı altın­da yemek, 232–30303 kurs numa­ra­sı altın­da dans ve 232–30301 kurs numa­ra­sı altın­da yemek rezer­vas­yo­nu yaptırın.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsiz değildir
ibz, EG, Gro­ßer Saal
Kaise­ral­lee 12 d, 76133 Karls­ru­he

Organizatör