Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Karip­ska večer: ZEMLJE. NAROD. DELICIJE

Saturday, 24 June 2023
19:00 - 22:00 Uhr

Karip­ska večer: ZEMLJE. NAROD. DELICIJE

Ove veče­ri može­te uži­va­ti u karip­skoj kuhi­nji. U maloj gru­pi pod struč­nim vod­stvom pri­pre­mat ćete deli­ci­je s Kariba.
Od 19 sati pos­lu­žit ćete svoj jelov­nik “gos­ti­ma”, jes­ti zajed­no i ima­ti pri­li­ku raz­mi­je­ni­ti ide­je o hra­ni, kuha­nju, Kari­bi­ma i nji­ho­voj umjet­nos­ti, kul­tu­ri, glaz­bi ili mno­gim dru­gim tema­ma. Doče­kat će vas karip­ski kok­te­li. Za glaz­be­nu pos­las­ti­cu uz pre­kras­ne zvu­ko­ve na han­d­pa­nu pobri­nut će se Kla­us Buchner.
Pri­je obro­ka na VHS‑u će se odr­ža­ti pre­da­va­nje o kul­tu­ri i umjet­nos­ti dotič­ne zem­lje. Oče­kuj­te ins­pi­ra­tiv­nu subo­tu i tre­nut­ke ugo­de za oči, okus i sluh.

Cije­na: 25,00 €.

Rezer­vi­raj­te obrok pod bro­jem teča­ja 232–30302 na VHS, ples pod bro­jem 232–30303, a kuha­nje pod 232–30301.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj nije besplatan
ibz, EG, Großer Saal
Kaise­ral­lee 12 d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator