Hizmetler
Hizmetler

İht­iy­aç sahip­le­ri için gıda — KARLSRUHER Tafel e.V.

Salı  08:00 - 11:45 Uhr
Çarşamba 12:00 -13:45 Uhr
Cuma 08:00 - 11:45 Uhr

KARLSRUHER Tafel e.V.

İht­iy­aç sahip­le­ri için yiyecek 

Gıda, ait oldu­ğu yerde

Gıda­nın en çok ihti­yaç duyu­lan yere ulaş­ma­sı­nı sağ­lı­yo­ruz: insanlara!!!

Des­tek­li­yo­ruz:

Şeh­ri­miz­de geçim sevi­ye­si­nin sını­rın­da yaşa­yan ve bu neden­le ken­di­le­ri­ni yete­rin­ce bes­le­ye­me­yen insan­lar var. Şu anda haf­ta­da yak­la­şık 1.000 kişi geliyor.
İht­iy­aç doğ­ru­la­ma­sı­nın ardın­dan müş­te­ri­le­re, iki dağı­tım günün­den birin­de Tafe­l­’­den yiyecek alma hak­kı veren bir kim­lik kar­tı veri­li­yor. Bu ihti­yaç her yıl yeni­den kont­rol edilir.
Ayrı­ca bağış­la­nan gıda­lar­la, ihti­yaç sahi­bi insan­lar­la ilgi­le­nen çeşit­li kurum­la­rı da destekliyoruz.

Biz­ler tara­fın­dan destekleniyoruz:

Gıda indi­rim­le­ri, top­tan satış paza­rı şir­ket­le­ri, fırın­lar, ecza­ne­ler vb.
Şir­ket­ler, ban­ka­lar ve özel kişi­ler bizi para­sal bağış­lar­la destekliyor.
Kâr ama­cı güt­me­yen bir kuru­luş ola­rak, yal­nız­ca bağış­lar­la finan­se ediliyoruz.
Tüm bağış­çı­la­ra des­tek­le­ri için teşek­kür ederiz.

Tüm müş­te­ri­le­ri­miz için gıda güven­li­ği bizim için çok önemlidir!

Tüm Tafel­n­’­ler gıda hij­ye­ni­ne iliş­kin yasal düzen­le­me­le­re uymak­ta ve bağış­la­nan ürün­le­ri dağıt­ma­dan önce kont­rol etmek­te­dir. Gıda­nın depo­lan­ma­sı, işlen­me­si ve dağı­tı­mı sıkı yönet­me­lik­le­re tabi­dir. Tafeln gıda hij­ye­ni yönet­me­lik­le­ri­ne uymak­ta ve böy­le­ce dağı­tı­lan ürün­le­rin kusur­suz kali­te­de olma­sı­nı sağlamaktadır.

Maale­sef şu anda yeni müş­te­ri kabul edemiyoruz!!!

Bağış Yapın

Bize yar­dım edin

Hedef kitlesi: (Geçimlik düzeyin sınırında yaşayan insanlar)
Bu davet ücretsiz değildir
KARLSRUHER Tafel e.V.
Nörd­lic­he Uferstr. 8 — Stra­ßen­bahn 5, Hal­tes­tel­le Rheinhafen, 76185 Karls­ru­he

Organizatör