Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (2/2)

Ebe­veyn­ler Buluş­ma­sı “Elternt­reff Bärenstark”

Wednesday, 10 January 2024
kadar
Wednesday, 8 May 2024

Ebe­veyn­ler Buluş­ma­sı “Elternt­reff Bärenstark”

Tanı­dık bir ortam­da diğer ebe­veyn­ler ve diğer çocuk­lar­la ile­ti­şim kurmak

Ebe­veyn kafe­miz “Bärens­tark “ı ziya­ret edin: bura­da diğer ebe­veyn­ler ve çocuk­lar­la ile­ti­şim kura­bi­lir, katı­lım sağ­la­ya­bi­lir ve bir­çok konu­da fikir alış­ve­ri­şin­de bulunabilirsiniz.
İst­ed­iğ­in­iz zaman katı­la­bi­lir veya sade­ce birey­sel otu­rum­la­ra katılabilirsiniz.
Kayıt yap­tır­mak gerek­li değildir.

Tüm kül­tür­ler­den ve mil­let­ler­den aile­ler, Cuma gün­le­ri 09.30 – 11.00 am, VHS ana bina­sın­da 113 numa­ra­lı oda kabul edilir.

Katı­lım her cin­si­yet ve yaş için ücretsizdir.

Odak nok­ta­sı

  • Çok kül­tür­lü aile­ler­de yaşam
  • hari­ci çocuk bakı­mı­na adım
  • Karls­ru­he­’­de özel­lik­le yeni gelen­ler için aile hizmetleri.
  • Aile haya­tı­nı müm­kün oldu­ğun­ca rahat­lat­mak için ipuç­la­rı Ebe­veyn­ler, çocuk­la­rı­nı nasıl des­tek­le­ye­bi­le­cek­le­ri ve oyun yoluy­la onla­rı nasıl teş­vik ede­bi­le­cek­le­ri konu­sun­da öne­ri­ler ve fikir­ler alırlar.
    Tüm kül­tür­ler­den aile­le­re kapı­mız açıktır.

Çocuk­la­ra yöne­lik tek­lif­ler 3 yaşı­na kadar olan çocuk­la­ra yöne­lik­tir. İst­isn­ai durum­lar­da büyük kar­deş­ler de getirilebilir.
Okul tatil­le­rin­de veli kafe­si yok!

Hedef kitlesi: (Çocuklara yönelik teklifler 3 yaşına kadar olan çocuklara yöneliktir)
Bu davet ücretsizdir
Chris­ti­ne Wieczorek
vhs Karls­ru­he e.V.
Kaise­ral­lee 12e, 76133 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.