Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (2/2)

Dru­že­nje rodi­te­lja „Eltern­treff Bärenstark“

Wednesday, 10 January 2024
do
Wednesday, 8 May 2024

Dru­že­nje rodi­te­lja „Eltern­treff Bärenstark“

Uspos­ta­vi­te kon­tak­te s dru­gim rodi­te­lji­ma i dru­gom dje­com u poz­na­toj atmosferi

Posje­ti­te naš rodi­telj­ski kafić “Bärens­tark”: ovdje može­te uspos­ta­vi­ti kon­takt s dru­gim rodi­te­lji­ma i dje­com, uklju­či­ti se i raz­mi­je­ni­ti ide­je o mno­gim temama.
Može­te se pri­dru­ži­ti bilo kada ili samo pri­sus­tvo­va­ti poje­di­nač­nim sesijama.
Regis­tra­ci­ja nije potrebna.

Obi­te­lji svih kul­tu­ra i naci­onal­nos­ti dobro­doš­le su pet­kom od 09.30 – 11.00 sati, soba 113 u glav­noj zgra­di VHS‑a.

Dola­zak je bes­pla­tan za sve spo­lo­ve i dob­ne skupine.

Fokus je na

  • Život u mul­ti­kul­tu­ral­nim obiteljima
  • korak u vanj­sku bri­gu o djeci
  • Obi­telj­ske uslu­ge u Kar­l­sru­heu, poseb­no za pridošlice.
  • Savje­ti kako obi­telj­ski život uči­ni­ti što opu­šte­ni­jim. Rodi­te­lji dobi­va­ju pri­jed­lo­ge i ide­je kako mogu podr­ža­ti svo­ju dje­cu i ohra­bri­ti ih kroz igru.
    Obi­te­lji svih kul­tu­ra su dobrodošle.

Ponu­de za dje­cu nami­je­nje­ne su dje­ci do 3 godi­ne . U iznim­nim slu­ča­je­vi­ma mogu se poves­ti sta­ri­ja bra­ća i sestre.
Za vri­je­me škol­skih praz­ni­ka nema rodi­telj­skog kafića!

Ciljna skupina: (Ponude za djecu namijenjene su djeci do 3 godine)
Ovaj događaj je besplatan
Chris­ti­ne Wieczorek
vhs Kar­l­sru­he e.V.
Kaise­ral­lee 12e, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.