Etkinlikler
Etkinlikler
Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Alman­ca reh­ber­li tur ile ZKM

Friday, 23 February 2024
16:00

“Karls­ru­he­’­ye Hoş Gel­di­niz” pro­je­si­nin bir par­ça­sı olarak

Alman­ca reh­ber­li tur ile ZKM

📌 Buluş­ma nok­ta­sı: 15:45
📧 Kayıt için: willkommen@ibz-karlsruhe.de

Pro­je, Karls­ru­he Bele­di­ye­si Enteg­ras­yon Ofi­si tara­fın­dan mali ola­rak desteklenmektedir.

“Wel­co­me Café” pro­je­si, göç­men­ler için tek bir kay­nak­tan ilk bil­gi­len­dir­me ve oryan­tas­yon hiz­me­ti sun­mak­ta­dır. Des­tek, ağ oluş­tur­ma ve tav­si­ye­ler yoluy­la Karls­ru­he­’­de hoş kar­şı­lan­dı­ğı­nı­zı his­set­me­ni­ze yar­dım­cı olmak istiyoruz.

Hedef kitlesi: hepsi
Bu davet ücretsizdir
Nico­le Blaffert
ZKM Muse­um Infotheke
Lorenzst­ra­ße 19, 76135 Karls­ru­he

Organizatör