Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Sli­kar­ska radi­oni­ca “Mije­ša­njem boja za mir”

Saturday, 1 April 2023
15:00 - 18:00 Uhr

Sli­kar­ska radi­oni­ca “Mije­ša­njem boja za mir”

Dje­ca iz 4 raz­li­či­te zem­lje (Rumunj­ska, Repu­bli­ka Mol­da­vi­ja, Rusi­ja, Ukra­ji­na) susrest će se da slikaju.
Doga­đaj će se odr­ža­ti 01.04.2023., od 15.00–18.00 sati u ibz.

Pozi­va­mo dje­cu od 7 do 15 godi­na na bes­plat­nu radi­oni­cu slikanja

Pri­ja­ve pod: 0152 121 509 39

Ciljna skupina: ,
Ovaj događaj je besplatan
Valen­ti­na Munteanu
ibz
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator