Ponude

Ponude

Migra­cij­sko savje­to­va­nje za odras­le use­lje­ni­ke (MBE)

Ponedjeljak 09.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00
Utorak 09.00 - 12.00
Srijeda 09.00 - 12.00
Četvrtak 09.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00
Petak 09.00 - 12.00

Migra­cij­sko savje­to­va­nje za odras­le use­lje­ni­ke (MBE)

Sve use­lje­ni­ke bes­plat­no savje­tu­je­mo o:
— pre­bi­va­li­šte u gra­du Karlsruhe
— naj­ma­nje 27 godina
— sta­tus stal­nog borav­ka do 3 godi­ne nakon izdavanja
— Gra­đa­ni EU‑a i kas­ni povratnici

Nudi­mo vam podr­šku ako ima­te pita­nja o:
— jezič­ni i inte­gra­cij­ski tečajevi
— prebivalište
— Čuva­nje dje­ce, obra­zo­va­nje i škola
— stanovanje
— zdrav­s­tve­na zaštita
— Finan­ci­je (soci­jal­na davanja)
— Spa­ja­nje supružnika/obitelji

Savje­to­va­nje vrši­mo na slje­de­ćim jezi­ci­ma: nje­mač­kom, engle­skom, hrvat­sko-srp­sko-bosan­skom i španjolskom.
Kon­zul­ta­ci­je po dogovoru

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Tama­ra Hillens
Bera­tun­gs- und Fami­li­en­zen­trum Caritashaus
Sop­hi­ens­traße 33, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator