Etkinlikler
Etkinlikler
Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (2/2)

İş fik­ri­ni­zi geliştirin

Friday, 10 November 2023
14:00 - 19:00
Saturday, 11 November 2023
09:00 - 17:00

Böl­ge­de açık bir top­lum için — LiNK Idea Lab Karlsruhe’de

İş fik­ri­ni­zi geliştirin

Prog­ram
- Fik­ri­ni­zi sunun ve eki­bi­ni­zi bulun
— Fik­ri­ni­zi “Açık Top­lum” konu­su etra­fın­da ana­liz edin ve geliştirin
— Ağı­mız­da­ki uzman­lar­dan ve men­tor­lar­dan reh­ber­lik alın
— Sos­yal ino­vas­yon ve sür­dü­rü­le­bi­lir giri­şim­ci­lik hak­kın­da daha faz­la bil­gi edinin
— Açık ve etki odak­lı insan­lar­la çalışın
— Fik­ri­ni­zi ger­çe­ğe dönüş­tür­mek için son­ra­ki adım­la­rı geliştirin

Kim­ler katılabilir?
Tüm böl­ge sakin­le­ri — mil­li­yet­le­ri ne olur­sa olsun! — Stras­bo­urg ve Karls­ru­he ara­sın­da­ki sınır bölgesinden.
Tüm pro­fil­le­ri arı­yo­ruz — yeni gelen­ler, mül­te­ci­ler, yerel halk, öğren­ci­ler, çalı­şan­lar, iş ara­yan­lar vb.
Önce­den bir fik­re ihti­ya­cı­nız yok: sade­ce bir haf­ta sonu için dahil olma moti­vas­yo­nu ve gelecek için ken­di­niz bir etki yarat­ma motivasyonu.

👉 Şim­di kayıt olun! Yer­ler sınırlıdır

Ne zaman ve nerede?
10 Kasım Cuma, 14:00–7:00
11 Kasım Cumar­te­si, sabah 9 akşam 5
Impact Hub Karls­ru­he­’­de­ki LiNK-Idea Laboratuvarı

İst­eğe bağ­lı: Fik­ri­ni­zi sun­mak ve ağı­nı­zı geniş­let­mek için Ara­lık ayın­da­ki pitch etkin­li­ği­ne katı­lım; pitch hazır­la­mak için atöl­ye çalışması
Son­ra­sın­da: 6 ay boyun­ca ran­de­vu ile birey­sel koç­luk mümkün

Fiyat
Katı­lım ücret­siz­dir. Seya­hat ve konak­la­ma mas­raf­la­rı karşılanmaktadır.
Straz­bur­g­’­dan bir grup tren yol­cu­lu­ğu düzen­li­yo­ruz. Kayıt­tan son­ra daha faz­la bilgi.

Gerek­si­nim­ler
— Karls­ru­he çev­re­sin­de­ki sınır öte­si Yuka­rı Ren böl­ge­sin­de yaşıyorsunuz.
— Açık bir top­lu­mu teş­vik etmek için bir pro­je veya iş kur­mak istiyorsunuz
— Alman­ca, İng­il­izce veya Fran­sız­ca biliyorsunuz

**Baş­ka soru­la­rı­nız mı var? 
karlsruhe@singa-deutschland.de

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
LiNK Idea Lab / Impact Hub Karlsruhe
Kaiserst­ra­ße 97, 76133 Karls­ru­he

Organizatör