Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (2/2)

Razvij­te svo­ju pos­lov­nu ideju

Friday, 10 November 2023
14:00 - 19:00
Saturday, 11 November 2023
09:00 - 17:00

Za otvo­re­no druš­tvo u regi­ji — LiNK Idea Lab u Karlsruheu

Razvij­te svo­ju pos­lov­nu ideju

Pro­gram
— Pred­sta­vi­te svo­ju ide­ju i pro­na­đi­te svoj tim
— Ana­li­zi­raj­te i razvij­te svo­ju ide­ju oko teme „Otvo­re­no društvo
— Pri­maj­te smjer­ni­ce struč­nja­ka i men­to­ra iz naše mreže
— Saz­naj­te više o druš­tve­nim ino­va­ci­ja­ma i odr­ži­vom poduzetništvu
— Rad s otvo­re­nim i utje­caj­nim ljudima
— Razvij­te slje­de­će kora­ke kako bis­te svo­ju ide­ju pre­tvo­ri­li u stvarnost

Tko može sudjelovati?
Svi sta­nov­ni­ci — bez obzi­ra na naci­onal­nost! — iz pogra­nič­nog podru­čja izme­đu Stra­sbo­ur­ga i Karlsruhea.
Tra­ži­mo sve pro­fi­le — doš­lja­ke, izbje­gli­ce, doma­će, stu­den­te, zapos­le­ne, tra­ži­te­lje pos­la itd.
Ne tre­ba vam ide­ja una­pri­jed: samo moti­va­ci­ja da se uklju­či­te za vikend i moti­va­ci­ja da sami utje­če­te na budućnost.

👉 Regis­tri­raj­te se sada! Mjes­ta su ograničena

Kada i gdje?
Petak, 10. stu­de­nog , 14–19 sati
Subo­ta, 11. stu­de­nog , od 9 do 17 sati
LiNK-Idea Lab u Impact Hubu Karlsruhe

Izbor­no: sudje­lo­va­nje u pit­ch doga­đa­ju u pro­sin­cu kako bis­te pred­sta­vi­li svo­ju ide­ju i pro­ši­ri­li svo­ju mre­žu; Radi­oni­ca za pri­pre­mu terena
Nakon: moguć indi­vi­du­al­ni coac­hing po dogo­vo­ru u tra­ja­nju od 6 mjeseci

Cije­na
Sudje­lo­va­nje je bes­plat­no. Tro­ško­vi puto­va­nja i smje­šta­ja su pokriveni.
Orga­ni­zi­ra­mo grup­no puto­va­nje vla­kom iz Stra­sbo­ur­ga. Više infor­ma­ci­ja nakon prijave.

Zah­tje­vi
— Živi­te u pre­ko­gra­nič­noj regi­ji Gor­nja Raj­na oko Karlsruhea.
— Želi­te pokre­nu­ti pro­jekt ili posao kako bis­te pro­mo­vi­ra­li otvo­re­no društvo
— Govo­ri­te nje­mač­ki, engle­ski ili francuski

**Ima­te li još pitanja? 
karlsruhe@singa-deutschland.de

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
LiNK Idea Lab / Impact Hub Karlsruhe
Kaiser­straße 97, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator