Etkinlikler
Etkinlikler
Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Irk­çı­lı­ğa kar­şı mut­fak diyaloğu

Friday, 24 March 2023
17:00 - 22:00

24 Mart Cuma günü Irk­çı­lı­ğa Kar­şı Haf­ta­lar kap­sa­mın­da Fre­un­de für Frem­de tara­fın­dan düzen­le­nen “Irk­çı­lı­ğa Kar­şı Mut­fak Diya­lo­ğu” etkin­li­ği ibz­’­nin büyük salo­nun­da ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Bu etkin­lik için 0721 84341 numa­ra­lı tele­fon­dan veya freunde.fuer.fremde@gmx.de adre­sin­den kayıt yap­tı­rıl­ma­sı gerek­mek­te­dir. Ayrı­ca Irk­çı­lı­ğa Kar­şı Haf­ta­lar kap­sa­mın­da Fre­un­de für Frem­de, 30.03.2023 Per­şem­be günü saat 19:00’da ibz­z­’in büyük salo­nun­da “Mischt euch ein — Gef­lüch­te­te berich­ten mit enga­gi­er­ten Karlsruhern*innen, durch sie einen Aus­bil­dungs- bzw. ein Arbe­itsp­latz gefun­den haben” baş­lık­lı bir etkin­lik düzenleyecektir.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
ibz — Karls­ru­he (im gro­ßen Saal)
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Karls­ru­he

Organizatör