Etkinlikler
Etkinlikler

HİNDİSTAN YAZ GÜNLERİ Karls­ru­he 2024

Friday, 19 July 2024
bis
Saturday, 20 July 2024
12:00 Uhr - 22:00 Uhr
Sunday, 21 July 2024
09:00 Uhr - 22:00 Uhr

Giri­şin ücret­siz oldu­ğu HİNDİSTAN YAZ GÜNLERİ, Hin­dis­ta­n­’ın fark­lı kül­tür­le­ri­ni tanıt­mak­ta ve uzun süre­dir devam eden güç­lü Alman-Hint ortak­lı­ğı­nı kut­la­mak­ta­dır. Karls­ru­he­’­ye gelen ziya­ret­çi­ler, dans, can­lı müzik ve gös­te­ri­ler­den olu­şan çok gün­lük bir sah­ne prog­ra­mı­nın yanı sıra, Hint köyün­de­ki prog­ram ve ücret­siz yoga tek­lif­le­ri de dahil olmak üze­re ken­di­le­ri­ni Hint kül­tü­rü­ne kap­tır­ma fır­sa­tı­na sahip ola­cak­lar. Tüm bun­lar, Karls­ru­he Günt­her-Klotz-Par­k­’­ta Güney Alman­ya­’­nın en büyük aile fes­ti­va­li DAS FES­T­’e para­lel ola­rak düzen­le­nen HİNDİSTAN YAZ GÜN­LE­Rİ­’nde deneyimlenebilir.

📎Prog­ram

Hedef kitlesi: hepsi
Bu davet ücretsizdir
KME KARLSRUHE MARKETING UND EVENT GmbH
Günt­her-Klotz-Anla­ge
, 76135 Karls­ru­he

Organizatör