Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (2/3)

INDIJSKI LJETNI DANI Kar­l­sru­he 2024

Friday, 19 July 2024
bis
Saturday, 20 July 2024
12:00 Uhr - 22:00 Uhr
Sunday, 21 July 2024
09:00 Uhr - 22:00 Uhr

Uz bes­pla­tan ulaz, INDIJSKI LJETNI DANI pred­stav­lja­ju raz­no­li­ku kul­tu­ru Indi­je i sla­ve dugo­go­diš­nje, snaž­no nje­mač­ko-indij­ski part­ner­stvo. Uz višed­nev­ni scen­ski pro­gram s ple­som, glaz­bom uži­vo i pred­sta­va­ma, posje­ti­te­lji Kar­l­sru­hea tako­đer ima­ju pri­li­ku uro­ni­ti u indij­sku kul­tu­ru, uklju­ču­ju­ći pro­gram u indij­skom selu i bes­plat­ne ponu­de joge. Sve to može­te doži­vje­ti na INDIJSKIM LJETNIM DANIMA, koji se odr­ža­va­ju para­lel­no s naj­ve­ćim obi­telj­skim fes­ti­va­lom juž­ne Nje­mač­ke DAS FEST, u Kar­l­sru­he Günther-Klotz-Parku.

📎 Pro­gram

Ciljna skupina: svi
Ovaj događaj je besplatan
KME KARLSRUHE MARKETING UND EVENT GmbH
Gün­t­her-Klotz-Anla­ge
, 76135 Kar­l­sru­he

Organizator