Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Eği­tim ve Kül­tür etkinliği

Saturday, 22 April 2023
16.30

Eği­tim ve Kül­tür etkinliği

Alman­ya­’­da Sınır Tanı­ma­yan Genç­lik e.V. der­ne­ği sizi 22.04.2023 tari­hin­de saat 16:30’da Eli­sa­beth Sel­bert Schu­le Ste­in­h­äu­serstr. adre­sin­de düzen­le­necek olan JoGD Eği­tim ve Kül­tür Etkin­li­ği­ne davet edi­yor. 25–27, 76135 Karlsruhe.

Etkin­lik­te JoGD size Pic­tu­re of Envi­ron­ment gibi geç­miş ve gelecek Eras­mus+ pro­je­le­ri hak­kın­da bil­gi verecektir.

Etkin­lik programı:

17:00 Can­lı enst­rü­man­tal müzik
17:10 JoGD Tarih­çe­si ve Sayın Rahi­mi­’­nin sunumu
17:25 Eras­mus+ Genç­lik Deği­şim Programı
18:00 Afgan Kül­tür Der­ne­ği­’­nin Sunumu
18:10 VIP konuk­la­rın konuşması
18:30 Sürp­riz Oyun
18:40 Can­lı enst­rü­man­tal müzik
18:50 Dans grubu
19:00 Akşam Yemeği
19:45 Can­lı müzik ve kapa­nış partisi

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Eli­sa­beth Sel­bert Schule 
Ste­in­h­äu­serstr. 25–27, 76135 Karls­ru­he

Organizatör