Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Obra­zov­no-kul­tur­na manifestacija

Saturday, 22 April 2023
16.30

Obra­zov­no-kul­tur­na manifestacija

Udru­ga Mla­di bez gra­ni­ca u Nje­mač­koj eV srdač­no vas pozi­va na JoGD obra­zov­ni i kul­tur­ni doga­đaj 22. trav­nja 2023. u 16:30 u Eli­sa­beth Sel­bert Schu­le Ste­in­häu­ser­str. 25–27, 76135 Karlsruhe.

Na doga­đa­ju će vam JoGD objas­ni­ti pret­hod­ne i budu­će Era­smus+ pro­jek­te kao što je Pic­tu­re of Envi­ron­ment .

Ras­po­red događaja:

17:00 Ins­tru­men­tal­na glaz­ba uživo
17:10 JoGD Povi­jest i pre­zen­ta­ci­ja g. Rahimija
17:25 Era­smus+ Pro­gram raz­mje­ne mladih
18:00 Pred­stav­lja­nje Afga­nis­tan­ske kul­tur­ne udruge
18:10 Govor VIP gostiju
18:30 Igra iznenađenja
18:40 Ins­tru­men­tal­na glaz­ba uživo
18:50 Ples­na grupa
19:00 Večera
19:45 Glaz­ba uži­vo i zavr­š­na zabava

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Eli­sa­beth Sel­bert Schule 
Ste­in­häu­ser­str. 25–27, 76135 Kar­l­sru­he

Organizator