Hizmetler

Hizmetler

Ebe­veyn izni sıra­sın­da kari­yer oryan­tas­yo­nu ve danış­man­lı­ğı — BOBiE

Ebe­veyn izni sıra­sın­da kari­yer oryan­tas­yo­nu ve danış­man­lı­ğı — BOBiE

Küçük bir çocuk­la gün­lük yaşam çok zor­lu ola­bi­lir. Ebe­veyn iznin­den son­ra ken­di mes­le­ki gele­ce­ği­ni­zi düşün­mek için genel­lik­le zama­nı­nız olmaz. İşe baş­la­ma­yı veya geri dön­me­yi plan­lı­yor­sa­nız sizi des­tek­le­mek­ten mut­lu­luk duya­rız. Pro­fes­yo­nel ola­rak ne iste­di­ği­ni­zi, güç­lü yön­le­ri­ni­zin nere­de oldu­ğu­nu ve hedef­le­ri­ni­ze ulaş­mak için neler yapa­bi­le­ce­ği­ni­zi öğre­nin. Çocuk­la­rı­nı­zı da yanı­nız­da getirebilirsiniz.

Tek­lif sizin için şun­la­rı içerir
” Kari­yer ve aile­yi uzlaş­tır­ma konu­sun­da bil­gi, tav­si­ye ve birey­sel koçluk
” İş ve eği­tim piya­sa­sı­nı tanımak
” Staj, iş veya yarı zaman­lı çırak­lık bul­ma konu­sun­da des­tek Yarı zaman­lı çıraklık
” Uygu­la­ma desteği
” Çocuk bakı­mı­nın orga­ni­ze edil­me­sin­de destek
” Katı­lım sertifikası

Çocuk­la­rı­nı­zı danış­man­lık sean­sı­na getirebilirsiniz
Kon­fe­rans salon­la­rı­mız­da çocuk­la­rı­nız için yaş­la­rı­na uygun top­lan­tı salon­la­rı­mız mevcuttur.

Ebe­veyn iznin­dey­se­niz ve çocuk­la­rı­nız için henüz bir çocuk bakı­mı seçe­ne­ği bula­ma­dıy­sa­nız bu tek­lif­ten yararlanabilirsiniz.

BOBiE, Avru­pa Sos­yal Fonu tara­fın­dan finan­se edi­len ve Karls­ru­he şeh­ri­nin Job­cen­te­r­’ı­nın des­te­ğiy­le Sos­yal Fon tara­fın­dan des­tek­le­nen bir projedir.

Ran­de­vu
Kişi­sel anlaş­ma ile düzen­li ve birey­sel danış­man­lık alacaksınız

Hedef kitlesi: (Ebeveynler ve aileler, hamile kadınlar)
Bu davet ücretsizdir

Organizatör