Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

“Aca­să” (Evde) belgeseli

Saturday, 25 March 2023
17:30 Uhr

“Aca­să” (Evde) belgeseli

Film 25 Mart 2023 tari­hin­de saat 17:30’da Kine­mat­hek Karls­ru­he­’­de gös­te­ri­me girecek.

Yönet­men Radu Cior­ni­ci­uc, Rum­ä­ni­en 2020 | 86 Dk. | OmU

Bilet 8€

Açık­la­ma:
Bük­reş Del­ta­sı­’­nın vah­şi doğa­sın­da, met­ro­po­lün etek­le­ri­nin arka­sın­da, bir aile doğay­la tek başı­na uyum için­de yaşamaktadır.
Kıyı­da ken­di inşa ettik­le­ri bir kulü­be­de, sert ve kayıt­sız çev­re­ye göğüs gere­rek, çıp­lak elle­riy­le balık yaka­la­ya­rak ve mev­sim­le­rin rit­mi­ni takip ede­rek doğay­la yal­nız uyum.

Ancak şehir, böl­ge­yi AB’­nin en büyük doğa par­kı ilan etme­ye karar ver­di­ğin­de, Ena­çe­ler zor­la yer­le­rin­den edi­lecek. Aile, savaş­ma­dan evle­rin­den vaz­geç­me­me­ye karar verir.

Yönet­men Radu Cior­ni­ci­uc­’un ödül­lü ilk uzun met­raj­lı fil­mi, yok­sul bir aile­nin ken­di özgür­lük­le­ri için müca­de­le ede­me­yi­şi­nin sürük­le­yi­ci hikâ­ye­si­ni anlatıyor.

Film­ler ori­ji­nal dilin­de ve var­sa Alman­ca alt­ya­zı­lı ola­rak gösterilir.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir

Organizatör