Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Doku­men­tar­ni film “Acasă” (Kod kuće)

Saturday, 25 March 2023
17:30 Uhr

Doku­men­tar­ni film “Acasă” (Kod kuće)

Film će biti pri­ka­zan 25. ožuj­ka 2023. u 17:30 u Kine­mat­hek Karlsruhe

Reda­telj: Radu Cior­ni­ci­uc, Rumunj­ska 2020 | 86 min. | OmU

Ulaz­ni­ca: 8€

Opis:
U div­lji­ni Del­te Buku­re­šta, iza peri­fe­ri­je metro­po­le, obi­telj živi usam­lje­na u skla­du s pri­ro­dom više od
u samot­nom skla­du s pri­ro­dom, u samo­grad­nji koli­bi na oba­li, hra­bro se suprot­stav­lja­ju­ći suro­vom, rav­no­duš­nom okru­že­nju, love­ći ribu golim ruka­ma i pra­te­ći ritam godiš­njih doba.

No kada grad odlu­či to podru­čje pro­gla­si­ti naj­ve­ćim par­kom pri­ro­de u EU, Enac­he­se će pri­sil­no pre­se­li­ti. Obi­telj odlu­ču­je da neće napus­ti­ti svoj dom bez borbe.

Nagra­đi­va­ni prvi­je­nac reda­te­lja Radua Cior­ni­ci­uca govo­ri uvjer­lji­vu pri­ču o izo­kre­nu­toj i uzbud­lji­voj pri­či o neus­pje­hu osi­ro­ma­še­ne obi­te­lji da se izbo­ri za svo­ju vlas­ti­tu ver­zi­ju slobode.

Fil­mo­vi se pri­ka­zu­ju na izvor­nom jezi­ku s nje­mač­kim titlo­vi­ma (ako su dostupni)

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Kine­mat­hek Karlsruhe
Kaiser­pa­ssa­ge 6, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator