Ponude
Ponude

Ured za bor­bu pro­tiv dis­kri­mi­na­ci­je Karlsruhe

Savje­to­va­nje i podr­ška oso­ba­ma koje su doži­vje­le dis­kri­mi­na­ci­ju

Tko nas može kontaktirati?

Podr­ža­va­mo sve lju­de koji su izrav­no ili neiz­rav­no pogo­đe­ni dis­kri­mi­na­ci­jom. Naše kon­zul­tant­ske uslu­ge su uvi­jek besplatne.

Što nudi­mo?

  • Savje­to­va­nje i podr­ška oso­ba­ma koje su bile diskriminirane
  • Upu­ći­va­nje u dru­ge cen­tre za savjetovanje
  • Rje­ša­va­nje sukoba
  • Posao odno­sa s javnošću
  • Edu­ka­tiv­ni rad (pro­jek­ti, radionice/treninzi)
  • Osna­ži­va­nje

Ins­ta­gram: @ads_karlsruhe
Face­bo­ok: @AntidiskriminierungsstelleKA

➡️ Zatra­ži­te ter­min konzultacija

Ciljna skupina: svi
Ovaj događaj je besplatan
Anti­dis­kri­mi­ni­erun­g­ss­tel­le in Karlsruhe
,

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.