Ponude

Ponude

Ured za bor­bu pro­tiv diskriminacije

Savje­to­va­nje i podrška

 

za oso­be koje su doži­vje­le diskriminaciju

Tko nas može kontaktirati?

Podr­ža­va­mo sve lju­de koji su izrav­no ili neiz­rav­no pogo­đe­ni dis­kri­mi­na­ci­jom. Naše savje­to­dav­ne uslu­ge su uvi­jek besplatne.

 

Što nudi­mo?

Savje­te i podr­šku oso­ba­ma koje su doži­vje­le diskriminaciju

Posre­do­va­nje dru­gim savjetovalištima

Rje­ša­va­nje sukoba

Odno­si s javnošću

Obra­zov­ni rad (pro­jek­ti, radionice/osposobljavanje)

Osna­ži­va­nje

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Anti­dis­kri­mi­ni­erun­g­ss­tel­le in Karlsruhe
, Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.