Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (2/2)

Mju­zikl Tuishi Pamo­ja — Pri­ja­telj­stvo u savani

Saturday, 18 March 2023
16:00
Sunday, 19 March 2023
16:00

Tuishi Pamo­ja — Pri­ja­telj­stvo u sava­ni — Mju­zikl s MikadoKinderChorom

Tuishi pamo­ja ( izgo­va­ra se tuis­c­hi pamod­s­c­ha ) je sva­hi­li i zna­či ŽELIMO ŽIVJETI ZAJEDNO.

Pri­ča o pre­dra­su­da­ma, pri­ja­telj­stvu i toleranciji.

Čine li vas pru­ge stvar­no glu­pi­ma? I je li isti­na da iona­ko ne može­te raz­go­va­ra­ti s dugo­vra­tim živo­ti­nja­ma? Važ­na pita­nja za žira­fu Raf­fi i zebru Zea. Godi­na­ma su nji­ho­va sta­da živje­la jed­no uz dru­go, ali mis­li­te li da bi raz­go­va­ra­li jed­ni s dru­gi­ma? Sre­ćom, pos­to­je pamet­ni mer­ka­ti. I napad lavo­va, koji jed­nom čini dobro.

Mika­do­Kin­der­C­hor pod vod­stvom Mar­ti­ne Kap­pler napo­kon ponov­no pje­va nakon duge Coro­na pauze i vrlo je uzbu­đen što na nas­tup dovo­di “Tuishi Pamoja”.

Zbor će pra­ti­ti “Savan­na Orchestra”.

Pret­pro­da­ja ulaz­ni­ca isklju­či­vo na Even­ti­mu putem http://www.mikadokultur.de, ne tele­fo­nom ili poštom. Pre­os­ta­lo ulaz­ni­ca na blagajni.

Ulaz: 6 €/ Dje­ca 4 €

Pre­po­ru­če­no za uzrast od 6 i više godi­na .

Ciljna skupina: ,
Ovaj događaj nije besplatan
Kul­tur­ha­us Mikado
KA-Nor­d­stadt, Kanalweg 52, Kar­l­sru­he

Organizator